หน้าแรก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11
ติดต่อเรา

 

 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ตามคำขวัญของอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
 

 

 

 

ประวัติความเป็นมาอำเภอเกาะจันทร์

อำเภอเกาะจันทร์ เดิมมีสภาพพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยไม้นานาพันธ์ และมี “ต้นจันทน์” ขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าที่ใดๆ ชาวบ้านจึงเรียกกันติดปากและขนานนามว่า“เกาะจันทร์”
และเป็นท้องที่ส่วนหนึ่ง ที่ขึ้นตรงกับเขตการปกครองของอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีและต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศแบ่งท้องที่ตำบลเกาะจันทร์และตำบลท่าบุญมี อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีรวม 2 ตำบล
ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ โดยใช้ชื่อว่า“กิ่งอำเภอเกาะจันทร์” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 
อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอ (รวม 81 อำเภอ) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม 2550มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กิ่งอำเภอเกาะจันทร์จึงได้รับการยกฐานะเป็น“อำเภอเกาะจันทร์” ในวันที่ 8 กันยายน 2550  เป็นต้นมา
โดยมีนายอำเภอคนแรกของอำเภอเกาะจันทร์ ชื่อ นายเชาวลิตร แสงอุทัย

 

ข้อมูลทั่วไปของอำเภอเกาะจันทร์(AmphoeKo Chan)

อำเภอเกาะจันทร์มีพื้นที่ 248.8 ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 2011           
รหัสไปรษณีย์ 20240
ที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
พิกัด 13°25′0″N 101°20′6″E
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3820 9777, 0 3820 9888            
หมายเลขโทรสาร 0 3820 9777, 0 3820 9888
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบฝนเมืองร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย 21 - 36 องศาเซลเซียส
อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ รับจ้างแรงงานในโรงงาน 
ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ มันสำปะหลัง ยูคาลิปตัส มะม่วง ขนุน อ้อย 
ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ (แม่น้ำ/บึง/คลอง) ได้แก่ คลองหลวง คลองกะเบาะ และอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร
ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอเกาะจันทร์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้
          ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพนัสนิคม และอำเภอแปลงยาว (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอท่าตะเกียบ (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
          ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ่อทอง
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพนัสนิคม
 

แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ตามคำขวัญของอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

คำขวัญของอำเภอเกาะจันทร์
เมืองทหารกล้า ล้ำค่ารอยพระพุทธบาท อภิวาทพระพุทธเชียงแสน
ดินแดนเกษตรกรรม ธรรมชาติงามตา ลือชาน้ำพริกอร่อย

 

ล้ำค่ารอยพระบาท

รอยพระพุทธบาทเขานางนม
ตั้งอยู่ที่ภายในวัดพระพุทธบาทเขานางนม หมู่ที่ 5 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20240 โทรศัพท์ 08170803398 ประชาชนทั่วไปนิยมเรียก วัดเขานางนม
วัดพระพุทธบาทเขานางนม นั้นเริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ.2506 โดยมีนายเล่า บุญทา
เป็นผู้มอบที่ดินถวายสร้างวัด จำนวน 17 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา
วัดนี้ตั้งเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2510 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2511
 ภายในบริเวณวัดมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล
ศาลาธรรมสังเวช เมรุ และโรงครัวนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนด้วย
วัดนี้ได้สร้างขึ้นพร้อมๆกับการสร้างรอยพระพุทธบาทจำลอง
ซึ่งประดิษฐานไว้บนยอดเขานางนมจากตัววัดมีบันได 436 ขั้น เพื่อขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทได้
ภายในบริเวณวัดยังมีศาลเจ้าแม่เขานางนม ตั้งอยู่ที่บริเวณตีนเขานางนม
ส่วนภายในวัดมีพระอุโบสถขนาดเล็กที่สวยงามภายในประดิษฐานพระประธานเอาไว้
บริเวณยอดเขานางนมแห่งนี้เป็นจุดชมวิว สามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร

     
 

เขานางนม อ.เกาะจันทร์ (ตำนานพระรถเมรี)

เชื่อกันว่าเมื่อนางยักษ์สันธมารอกแตกตายแล้ว พระรถเสนก็เอาพระขรรค์ตัดร่างกายออกเป็นชิ้นๆ แล้วขว้างทิ้งไปตามทิศทางต่างๆ เมื่อส่วนอกของนางยักษ์ถูกขว้างไปทิศตะวันออกมาตกอยู่ที่นี่ (อำเภอเกาะจันทร์) จึงได้ชื่อว่า "เขานางนม" เป็นต้นมา

     
 

อภิวาทพระพุทธเชียงแสน

หอพระพุทธเชียงแสนมิ่งมงคลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาอำเภอเกาะจันทร์
ตั้งอยู่ด้านข้างที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์
เป็นหอพระที่สร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปีพ.ศ.2550
ภายในหอพระประดิษฐาน พระพุทธเชียงแสน กว้าง11 เมตรยาว 16 เมตรสูง 15เมตร
หลังคาซ้อนกันเป็นเชิงชั้นตามแบบของศิลปะทางภาคเหนือ องค์พระพุทธรูปมีพุทธลักษณะงดงาม
คือ พระรัศมีทำเป็นแบบดอกบัวตูมหรือลูกแก้ว ขมวดพระเกศาทำเป็นก้นหอยใหญ่ พระพักตร์กลมอมยิ้ม
พระหนุ (คาง) เป็นปม ลำพระองค์อวบอูมสมบูรณ์ พระอุระนูน
ชายสังฆาฏิเหนือพระอังสาซ้ายสั้นและปลายแตกเป็นปากตะขาบ
และปรากฏพระบาททั้งสองข้างสร้างเป็นปางมารวิชัย หรือปางสะดุ้งมารสีทองสุกอร่าม
ซึ่งถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่ชาวอำเภอเกาะจันทร์ให้ความเคารพและศรัทธามาก
พิกัด : 13.417413, 101.334543

 

 

 

 

 

Top Page

TOP

PAGE

ข้อมูลอ้างอิง

 

   
ห้องเรียนครูอู๋ นายภาณุพงศ์ อนันต์ชัยพัทธนา ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.) วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สังกัด สพม.18