หน้าแรก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11
ติดต่อเรา

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ตามคำขวัญของอำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมาอำเภอบ้านบึง

อำเภอบ้านบึงแต่เดิมนั้นเป็นตำบลหนึ่งติดต่ออำเภอเมืองชลบุรี สภาพทั่วไปเป็นป่าดงดิบประชาชนอาศัยเพียงเบาบาง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เริ่มมีประชาชนอพยพเข้ามาบุกร้างถางพง 
ทำไร่และตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยมากขึ้น ครั้นถึง พ.ศ.2464 ได้ยกฐานเป็นกิ่งอำเภอบ้านบึงมีเขตการปกครอง 4 ตำบล คือ 1.ตำบลหนองซ้ำซาก 2.ตำบลมาบไผ่ 3.ตำบลบ้านบึง และ 4.ตำบลคลองกิ่ว
          ปี พ.ศ.2481 ได้มีพระราชกฤษฎีการยกฐานะกิ่งอำเภอบ้านบึงขึ้นเป็นอำเภอบ้านบึง มีการจัดแบ่งเขตการปกครองขึ้นใหม่โดยรับโอนเขตตำบลหนองอิรุณ ตำบลคลองพลู จากอำเภอพนัสนิคม
รับโอนหมู่บ้านบางหมู่บ้านของตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง โดยนายอำนาจ เนื่องจำนงค์ คหบดีสมัยนั้นได้เป็นผู้นำในการขอยกฐานะอำเภอโดยเสนอทางการว่า ที่ดินของนางเทศ กาญจพังคะ
ซึ่งเป็นมารดา จำนวน 32 ไร่ เป็นสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ และสถานที่ราชการต่าง ๆ พร้อมกับที่สร้างที่ว่าการอำเภอให้อีก 1 หลัง โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ กระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบและประกาศยกฐานะเป็นอำเภอในปีนั้นเอง
ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง สมัยนั้นเป็นไม้ทรงปั้นหยา มุขกลางมีขั้นบันไดขึ้นทั้งสองข้าง เริ่มก่อสร้างและเสร็จ พ.ศ.2481 เป็นอำเภอที่สวยงามมีการเฉลิมฉลองกันอย่างมโหฬาร และใช้ในราชการตลอดมาจนกระทั่ง พ.ศ.2518 
สภาพของอาคารเริ่มชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา คานยุบลง หลังคารั่ว ไม้โครงหลังคาผุพัง เป็นบางส่วนจนน่ากลัวเป็นอันตราย ในปี พ.ศ.2529 นายอารยะ วิวัฒน์วานิช ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายอำเภอบ้านบึง 
ได้เชิญชวนคหบดี และชาวอำเภอบ้านบึง ช่วยกันสร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่งานก่อสร้างได้เริ่มต้นขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ.2530 
โดยมีผู้ศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินพร้อมกับออกแบบก่อสร้างขออนุญาตจากต่อทางราชการทำการรื้อถอนอาคารหลังเก่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2531 ทำที่วางศิลาฤกษ์ 
และก่อสร้างในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2531 และเสร็จเรียบร้อยในเดือนธันวาคม พ.ศ.2531 เป็นอาคารหลังเดียวในประเทศไทยที่มีแบบพิเศษแตกต่างจากที่อื่น และไม่ใช้เงินงบประมาณจากทางราชการ
          เหตุที่เรียกชื่ออำเภอว่า "อำเภอบ้านบึง" เนื่องจากแต่เดิมมีพื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวที่ว่าการอำเภอเป็นที่ราบลุ่ม มีบึงขนาดใหญ่อยู่ ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้ตื้นเขินกลายสภาพเป็นที่ราบไปแล้ว
และประกอบกับตัวที่ว่าการอำเภอบ้านบึงตั้งอยู่ที่หมู่บ้านบึง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง จึงใช้ชื่อตำบลเป็นชื่อของอำเภอจนมาถึงทุกวันนี้
อำเภอบ้านบึงมีนายอำเภอบ้านบึงคนแรกคือ นายทองสุข ชมวงษ์ เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2581

 

ข้อมูลทั่วไปของอำเภอบ้านบึง(Amphoe Ban Bueng)

อำเภอบ้านบึง มีพื้นที่ 646.3 ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์2002 
รหัสไปรษณีย์20170, 20220 (เฉพาะตำบลคลองกิ่ว หนองอิรุณ และหนองไผ่แก้ว)
ที่ว่าการอำเภอบ้านบึงตั้งอยู่ถนนเจตน์อำนาจ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
พิกัด     13°18′41″N 101°6′44″E
หมายเลขโทรศัพท์0 3875 0653           
หมายเลขโทรสาร          0 3844 3890
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้น เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูร้อน และฤดูหนาว 
อาชีพหลัก ได้แก่ทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ 
อาชีพเสริม ได้แก่ปลูกผัก ผลไม้ รับจ้าง 
ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่  อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว 
ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ(แม่น้ำ/บึง/คลอง)ได้แก่อ่างเก็บน้ำบึงขยาย(หนองน้ำเขียว)  สระน้ำสาธารณะตำบลหนองชาก

ที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพานทองและอำเภอพนัสนิคม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหนองใหญ่
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหนองใหญ่และอำเภอศรีราชา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอศรีราชาและอำเภอเมืองชลบุรี

     
 

แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ตามคำขวัญของอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

คำขวัญประจำอำเภอบ้านบึง
บ้านบึงสะอาดสดชื่น คนนับหมื่นกินเจ ประเพณีวิ่งควาย เซียนซือไท้ศักดิ์สิทธิ์ ลือทั่วทิศขนมจีน

     
 

เซียนซือไท้ศักดิ์สิทธิ์

ประวัติการก่อตั้งศาลโป๊ยเซียนโจวซือ และศีลธรรมสมาคม (เม่งซิมตั้ว)

การก่อตั้งองค์กรการกุศล (เม่งตั้ว) ในประเทศไทย จากยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนและความศรัทธาแห่งสาธุชน
ซึ่งได้แผ่ขยายไปในส่วนของอำเภอและจังหวัดต่างๆ ซึ่งการก่อตั้งเม่งตั๊ว เริ่มแรกส่วนมากจัดงานล้างป่าช้าขึ้นก่อน
เมื่อเสร็จจากงานกุศลก็สร้างศาลหรือเทวสถานบูชาองค์โป๊ยเซียนโจ๊วซือเพื่อชาวบ้านได้บูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
โดยงานล้างป่าช้าครั้งแรก เริ่มพ.ศ.2472 โดยได้อัญเชิญกระถางธูปทอง (กิมโล้ว) ขององค์โป๊ยเซียน โจวซือ
จากศาลเจ้าเม่งเต็งเซี่ยงตั้วศรีราชา เมื่อเสร็จพิธี กระถางธูปองค์โป๊ยเซียวโจวซือ ได้ตั้งเป็นที่บูชาไว้ที่โรงหีบอ้อย
“เฮ้งฮงหลี” เป็นการชั่วคราว ซึ่งอยู่ห่างตลาดบ้านบึงประมาณ 2 กิโลเมตร

 

ประวัติการก่อตั้งศาลเจ้าเซียนซือไท้

เนื่องจากกระถางธูปองค์องค์โป๊ยเซียวโจวซือ ได้ตั้งเป็นที่บูชาไว้ที่โรงหีบอ้อย “เฮ้งฮงหลี” เป็นการชั่วคราว
ซึ่งอยู่ห่างตลาดบ้านบึงประมาณ 2 กิโลเมตร โดยมีผู้คนเดินทางไปเซ่นไหว้ไม่ขาดสายแม้ว่าการเดินทางจะไม่สะดวก  
ซึ่งปัญหานี้คุณเฮ้งฮงหลีหรือคุณพ่อโต๊ะเท้า ได้รับรู้ถึงปัญหาจึงได้ยกที่ดินจำนวน 1ไร่ ในกลางตลาดบ้านบึง
เพื่อสร้างเทวสถาน “กั๊กเยี่งไท้” (ศาลเจ้าเซียนซือไท้) ซึ่งได้ฤกษ์ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2475 เดือน 11 จีน
ขณะนั้นเทวสถานเซียนซือไท้ นับว่าเป็นตึกคอนกรีตหลังแรกของบ้านบึง ที่มีความโอ่อ่าสง่างาม
และเป็นศาลเจ้าพุทธนิกายมหายานเก่าแก่แห่งแรกในอำเภอบ้านบึง
ต่อมาในปี พ.ศ.2476 ได้อัญเชิญเทวรูปองค์โป๊ยเซียนโจวซือจากประเทศจีนขึ้นประดิษฐ์สถาน
พร้อมกระถางธูปที่ศาลเจ้าเซียนซือไท้ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี
พิกัด : 13.311309 , 101.112213

 
     
 

สิงโตหิน

รูปปั้นสิงโตหินเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่อยู่คือเมืองบ้านบึงมาช้านาน
ที่มาของสิงโตหินนั้น พบว่าถูกสร้างขึ้นในราวปี พ.ศ.2484-2485 ที่บ้านอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 คู่ มีการทำพิธีเบิกเนตตามความเชื่อ และสิงโตคู่นี้จะตั้งตระหง่านอยู่ที่ทางเข้าตลาดเมืองบ้านบึง
ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปกป้องคุ้มครองไม่ให้สิ่งอัปมงคลต่างๆ เข้ามากร่ำกราย ซึ่งถือว่าเป็นผู้พิทักษ์ที่สำคัญประจำเมืองและชาวบ้านให้ความเคารพบูชา
ในปัจจุบันสิงโตคู่ได้แยกไปตั้งต่างบริเวณกัน โดยตัวหนึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าสระน้ำ ศาลเจ้าเซียนซือไท้ และอีกตัวหนึ่งตั้งอยู่บริเวณสะพานศูนย์การค้าเนื่องจำนงพลาซ่า
พิกัด : 13.310217 , 101.114502

 

 

 

 

Top Page

TOP

PAGE

ข้อมูลอ้างอิง

 

   
ห้องเรียนครูอู๋ นายภาณุพงศ์ อนันต์ชัยพัทธนา ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.) วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สังกัด สพม.18