หน้าแรก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11
ติดต่อเรา

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ตามคำขวัญของอำเภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมาอำเภอหนองใหญ่

อำเภอหนองใหญ่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลคลองพลู ขึ้นกับอำเภอพนัสนิคม 
ปีพ.ศ.2418 ได้โอนมาขึ้นกับอำเภอบ้านบึง 
ปีพ.ศ.2503ได้มีการย้ายภูมิลำเนาโดยการนำของอดีตกำนันประจวบ ศิริวรวาท จากตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง มาตั้งถิ่นฐานสร้างชุมชนมีชื่อว่า "บ้านหนองใหญ่" ขึ้นกับตำบลคลองพลู
ในปีพ.ศ.2518 จัดตั้งขึ้นเป็น กิ่งอำเภอ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2518 โดยแบ่งพื้นที่ตามตำบลคลองพลู และบางหมู่บ้านของตำบลคลองกิ่ว ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง
ตั้งเป็นตำบลหนองใหญ่ ตำบลหนองเสือช้าง และตำบลคลองพลู เป็นเขตการปกครองของกิ่งอำเภอหนองใหญ่ขึ้นกับอำเภอบ้านบึง
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2524 รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอหนองใหญ่เป็นอำเภอหนองใหญ่ 
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2525 ทางราชการได้จัดตั้งตำบลเพิ่มอีก 2 ตำบล คือ ตำบลเขาซกและตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่จึงมีเขตการปกครอง 5 ตำบลจนถึงปัจจุบัน
เหตุที่เรียกว่า “อำเภอหนองใหญ่” เพราะแต่เดิมสภาพพื้นที่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอและตลาดหนองใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง ราษฎรในท้องถิ่นเรียกหนองน้ำนี้ว่า “หนองใหญ่” แต่ปัจจุบันตื้นเขินจนกลายเป็นที่ราบไปหมดแล้ว
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอหนองใหญ่คนแรกคือ นายประสาร หน่อทอง เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2519

 

ข้อมูลทั่วไปของอำเภอหนองใหญ่(AmphoeNongYai)

อำเภอหนองใหญ่มีพื้นที่397.5 ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์2003           
รหัสไปรษณีย์     20190
ที่ว่าการอำเภอหนองใหญ่ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
พิกัด     13°9′24″N 101°22′0″E
หมายเลขโทรศัพท์0 3821 9223           
หมายเลขโทรสาร          0 3821 9223
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ร้อนชื้น ฝนตกปานกลาง
อาชีพหลัก ได้แก่ ทำการเกษตร เช่น อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง มะม่วงหิมมพานต์ 
อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้างทั่วไป 
ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน 
ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ(แม่น้ำ/บึง/คลอง) ได้แก่ สระหนองใหญ่ คลองวังใหญ่ คลองอ่างแก้ว 

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอหนองใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด บนเส้นทางสายบ้านบึง-แกลง ระยะทาง 51 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบ้านบึงและอำเภอบ่อทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ่อทอง
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอวังจันทร์และอำเภอปลวกแดง (จังหวัดระยอง)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอศรีราชาและอำเภอบ้านบึง

     
 

แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ตามคำขวัญของอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรี

คำขวัญประจำอำเภอหนองใหญ่
ปาล์มน้ำมันมากมี ประเพณีวิ่งควาย เรียงรายป่าเขา ลำเนาสวนยาง ท่ามกลางเกษตรกรรม เจ้าพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์

     
 

เจ้าพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์

ประวัติเจ้าพ่อทองดำ
          เจ้าพ่อทองดำเป็นเทพเจ้าประจำศาลเจ้าที่อยู่ในตลาดหนองใหญ่ตำบลหนองใหญ่ 
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวหนองใหญ่และนอกพื้นที่ทั่วไป
ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวจีนคนหนึ่งซึ่งเดินทางมาจากเมืองจีนชื่อนายทองดำ 
และเป็นสหายของสมเด็จพระเจ้าตากสิน 
นายทองดำได้เคยช่วยทำศึกจนชนะหลายครั้ง เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ขึ้นครองราชย์สร้างกรุงธนบุรี 
นายทองดำนั้นได้ทูลลาสมเด็จพระเจ้าตากสิน และเดินทางมาพักอยู่ที่ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์และได้เดินทางธุดงค์มาบำเพ็ญเพียรอยู่ที่หนองใหญ่จนกระทั่งมรณภาพ 
และบ้างก็เล่าขานกันว่า เจ้าพ่อทองดำได้เสียชีวิตลง ณ แหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่า  “หนองใหญ่”  ในปัจจุบัน  
ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองทัพพระเจ้าตากสินในการเดินทัพผ่านจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี 
เพื่อรวบไพร่พลยกทัพมากอบกู้กรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
ปีพ.ศ.2519 อดีตกำนันประจวบ ศิริวรวาท และประชาชนชาวอำเภอหนองใหญ่ได้ร่วมกันสร้างศาลขึ้น
ชื่อศาลเจ้าพ่อทองดำ โดยขอรับเงินบริจาคจากประชาชนในอำเภอหนองใหญ่ โรงงานอ้อย
โรงหีบต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ตำบลหนองใหญ่จะมีพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อทองดำเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง
ได้แก่ ช่วงปลายเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน และก่อนตรุษจีน 1 สัปดาห์ ขั้นตอนการปฏิบัติของประเพณี
1) สถานที่ประกอบพิธี ศาลเจ้าตลาดหนองใหญ่ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3417 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
2) เวลาทำพิธี ช่วงกลางวัน
3) เครื่องบูชา สุรา ซาแซ หัวสัตว์ ผลไม้ เพื่อให้ชาวบ้านสักการะ
พิกัด : 13.154875, 101.377691

 

 

 

 

Top Page

TOP

PAGE

ข้อมูลอ้างอิง

 

   
ห้องเรียนครูอู๋ นายภาณุพงศ์ อนันต์ชัยพัทธนา ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.) วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สังกัด สพม.18