หน้าแรก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11
ติดต่อเรา

 

สารบัญห้องเรียน

 

ทักทายหน้าห้องกันก่อน
 
แผนผังเว็บไซต์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
อำเภอเกาะจันทร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
อำเภอเกาะสีชัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
อำเภอบ่อทอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
อำเภอบางละมุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
อำเภอบ้านบึง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
อำเภอพนัสนิคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
อำเภอพานทอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
อำเภอศรีราชา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
อำเภอสัตหีบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
อำเภอหนองใหญ่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11
อำเภอเมือง

 

QR Code Scan

 

หน่วยงานต้นสังกัด
สื่อวีดีโอ
เว็บไซต์แนะนำ
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

COUNTER

 

 

 

 

 

ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ด้วยเทคนิค Active Learning  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นี้

ประกอบด้วยเนื้อหาของประวัติศาสตร์อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี ทั้ง 11 อำเภอ โดยจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของสถานที่ต่าง ๆ ตามคำขวัญของแต่ละอำเภอดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ตามคำขวัญของอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

อำเภอเกาะจันทร์ เดิมมีสภาพพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยไม้นานาพันธ์ 
และมี“ต้นจันทน์” ขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าที่ใดๆ ชาวบ้านจึงเรียกกันติดปากและขนานนามว่า“เกาะจันทร์” 
อ่านเพิ่ม......

แผนที่อำเภอเกาะจันทร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ตามคำขวัญของอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

เกาะสีชังเป็นเกาะขนาดเล็กที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เกาะหนึ่งของประเทศไทย
เนื่องจากเคยเป็นสถานที่เสด็จประพาสและเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินของกรุงรัตนโกสินทร์
ถึง 3 พระองค์ ได้แก่
อ่านเพิ่ม......

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ตามคำขวัญของอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ประวัติศาสตร์ของอำเภอบ่อทองนั้น ว่ากันว่าเป็น "เมืองของพญาเร่" (หรือพญาเล่ห์)
ที่ชาวอำเภอบ่อทอง เชื่อกันว่าเป็นเจ้าเมืองผู้มีคุณธรรมในอดีต ที่คอยปกป้องคุ้มครองพื้นที่แห่งนี้
พญาเร่จึงถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่กับชาวบ่อทอง ที่ทุกคนให้ความเคารพสักการะ และเชื่อว่า
อ่านเพิ่ม......

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ตามคำขวัญของอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

อำเภอบางละมุงแต่เดิมมีฐานะเป็นเมืองบางละมุง
ตั้งอยู่ที่บ้านบางละมุง ตำบลบางละมุง จนถึงปีพ.ศ.2444 
ได้ยุบเมืองบางละมุงเป็นอำเภอขึ้นต่อจังหวัดชลบุรี
โดยมีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่บริเวณริมคลองนกยาง
ซึ่งขณะนั้นบริเวณดังกล่าวเป็น
อ่านเพิ่ม.....

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ตามคำขวัญของอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

อำเภอบ้านบึงแต่เดิมนั้นเป็นตำบลหนึ่งติดต่ออำเภอเมืองชลบุรี 
สภาพทั่วไปเป็นป่าดงดิบประชาชนอาศัยเพียงเบาบาง 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เริ่มมีประชาชนอพยพเข้ามาบุกร้างถางพง 
ทำไร่และตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยมากขึ้น 
ครั้นถึง พ.ศ.2464 ได้ยกฐานเป็น
อ่านเพิ่ม......

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ตามคำขวัญของอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เมืองพนัสนิคม โดยกำเนิดเมืองขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชานุญาต
ให้กลุ่มลาวอาสาปากน้ำมาสร้างภูมิลำเนาขึ้นในพื้นที่รกร้าง
ระหว่างเมืองชลบุรีกับเมืองฉะเชิงเทราในปีพ.ศ.2371
และพระราชทานนามเมืองว่าพนัสนิคม
อ่านเพิ่ม......

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ตามคำขวัญของอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

สมัยกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า  สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงนำทหารในบังคับบัญชาตีฝ่าวงล้อมทหารพม่า
หลบหนีออกจากกรุงศรีอยุธยา ได้กวาดต้อนครัวเรือนรายทางมาตั้งเมืองและค่ายทหารชั่วคราว
ในสมัยนั้นมีพรานป่าคนหนึ่งชื่อทอง เป็นชาวกรุงศรีอยุธยา ได้อพยพครอบครัวและญาติพี่น้อง
หนีพม่ามาตั้งภูมิลำเนาทำมาหากินเลี้ยงชีพในทางล่าสัตว์อยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆ
ริมคลองซึ่งแยกจากคลองบางปะกงและพร้อมกันนั้นนายพรานทองได้ทำหน้าที่เป็น
อ่านเพิ่ม......

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
เรื่อง แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ตามคำขวัญของอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

อำเภอศรีราชาเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบางละมุง ตัวเมืองบางละมุงเดิมตั้งอยู่ที่
บ้านบางละมุงในเขตอำเภอบางละมุงในปัจจุบัน
เมื่อประมาณ 100 ปีเศษมานี้ เมืองบางละมุงได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่บ้านบางพระแต่ยังคงใช้ชื่อเดิมว่า
"เมืองบางละมุง" ส่วนเมืองบางพระนั้นได้ตั้งเป็นอำเภอ
เมื่อประมาณปีพ.ศ.2437 (ร.ศ.113) เรียกว่า อำเภอบางพระ 
ปีพ.ศ.2446 (ร.ศ.122) จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีได้กราบทูลต่อ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์ กรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์
ซึ่งเป็นสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลปราจีนบุรี ขอให้ย้ายอำเภอบางพระมาตั้งที่ศรีราชา เพราะ
อ่านเพิ่ม......

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
เรื่อง แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ตามคำขวัญของอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

มีเรื่องเล่ากันว่า ตากัน เป็นผู้มาตั้งรกรากที่สัตหีบเป็นคนแรก และบริเวณชายทะเลตะวันออกแถวๆสัตหีบ
มีโจรสลัดชุกชุมมากเป็นพวกที่คอยปล้นสดมภ์เรือต่างๆมากมาย
ตากันเป็นผู้มีความสามารถและมีวิชาอาคม ไม่กลัวโจรสลัด
หลายท่านให้ความคิดเห็นว่า "สัตต" แปลว่า เจ็ด "หีบ" หมายถึง หีบ ฉะนั้นคำว่า "สัตหีบ" ก็น่าจะแปลว่า
หีบเจ็ดใบ ซึ่งสอดคล้องตามตำนานประวัติเจ้าแม่แหลมเทียนว่าได้นำพระราชาลงในหีบเจ็ดใบเพื่อหลบหนียักษ์
อ่านเพิ่ม......

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
เรื่อง แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ตามคำขวัญของอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

อำเภอหนองใหญ่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลคลองพลู ขึ้นกับอำเภอพนัสนิคม
เหตุที่เรียกว่า “อำเภอหนองใหญ่” เพราะแต่เดิมสภาพพื้นที่ทางทิศเหนือ
ของที่ว่าการอำเภอและตลาดหนองใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง
ราษฎรในท้องถิ่นเรียกหนองน้ำนี้ว่า “หนองใหญ่” แต่ปัจจุบันตื้นเขินจนกลายเป็น
อ่านเพิ่ม......

 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11
เรื่อง แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ของอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

สมัยกรุงศรีอยุธยา เมืองชลบุรีปรากฏเป็นหลักฐานในทำเนียบศักดินาหัวเมือง
ตราเมื่อปีพ.ศ.1919มีฐานะเป็นเมืองจัตวา ผู้รักษาเมืองคือ “ออกเมืองชลบุรีศรีมหาสมุทร”
ศักดินา 2,400 ไร่ ส่งส่วยไม้แดง จนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ยังไม่มีการจัดตั้งจังหวัดชลบุรีขึ้นเป็นทางการ
บริเวณจังหวัดชลบุรี ประกอบไปด้วยเมืองใหญ่ 3 เมือง คือ
อ่านเพิ่ม......

 

 

 

Top Page

TOP

PAGE

 

 

   
ห้องเรียนครูอู๋ นายภาณุพงศ์ อนันต์ชัยพัทธนา ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.) วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สังกัด สพม.18